MorphOS / Pegasos - QUICKSTART Guide

Czech v2.6
Deutsch v2.6
English v2.6
French v2.6
Hungarian v2.6
Italiano v2.6
Polish v2.6
Russian v2.6
Slovak v2.6
Spanish v2.6
Swedish v2.6
Turkish v2.6